Kto przyznaje zwiększenie stypendium

drukuj drukuj

Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości stypendium, podejmuje Rektor. Stypendium przyznawane jest na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję doktorancką właściwej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, zwaną dalej „komisją”, powołaną przez Rektora.

Komisja po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich wraz ze swoją opinią, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje się na okres równy okresowi otrzymywania stypendium doktoranckiego.Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 PLN.

Każdy doktorant ma prawo do otrzymania informacji o liczbie osiągniętych punktów oraz wysokości progu punktowego uprawniającego do znalezienia się wśród 30% najlepszych doktorantów.