Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem

drukuj drukuj

Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego,a nie otrzymującemu stypendium doktoranckiego, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony w decyzji o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich mogą zostać wypłacone środki finansowe w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty otrzymywanego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.

Jeżeli doktorant otrzymuje jednocześnie stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium w przypadku obrony z wyróżnieniem za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich mogą mu zostać wypłacone środki finansowe w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty otrzymywanego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy tylko za stypendium doktoranckie.