Wniosek

drukuj drukuj

Rektor określa na dany rok akademicki terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz ich oceny przez komisję obowiązujące dla danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia doktoranckie.

Propozycję terminów kierownik studiów doktoranckich przedstawia Rektorowi do dnia 31 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczą.

Terminy obowiązujące dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu publikuje się na stronie internetowej Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego i Uniwersytetu nie później niż do dnia 31 maja roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczą. W uzasadnionych wypadkach terminy mogą zostać zmienione.

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego zawiera:

  • dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz rok studiów doktoranckich;
  • informacje potwierdzające spełnienie kryteriów.

Doktorant składa wygenerowany w USOSweb, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte w nim informacje do kierownika studiów doktoranckich.