Wstrzymanie wypłaty zwiększenia stypendium

drukuj drukuj

W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę zwiększenia stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.