Ubezpieczenie zdrowotne

drukuj drukuj

Każdy cudzoziemiec powinien posiadać w Polsce ubezpieczenie. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP jest obowiązany posiadać oraz okazać na żądanie dokument potwierdzający posiadanie: ubezpieczenia zdrowotnego lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

Zagraniczny student może dobrowolnie ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia. W tym celu powinien złożyć odpowiedni wniosek do NFZ we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania NFZ. Obcokrajowcy z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać ze wszystkich ulg medycznych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli zaś nie są ubezpieczeni w kraju swojego pochodzenia, mogą zostać ubezpieczeni przez Uniwersytet Warszawski na takich samych zasadach jak Polacy. Osoby, które nie przedstawią żadnego potwierdzenia ubezpieczenia będą zobowiązane do pokrycia kosztów świadczenia medycznego. Natomiast doktoranci nie będący obywatelami polskimi, a posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia o polskim pochodzeniu wystawionego przez polską placówkę dyplomatyczną (Ambasada RP/konsulat RP). Poza tym cudzoziemiec może również wykupić ubezpieczenie w firmie prywatnej.